វិទ្យាស្ថាន ថាក់ គ្លូប៊ល សូមអញ្ជើញសិស្សានុសិស្ស មាតាបិតា និងសាធារណជន ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី “TGI Open House” ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ ពីការសិក្សា និងចំណង់ចំណូលចិត្ត លើផ្នែកឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យា។

វិទ្យាស្ថាន ថាក់ គ្លូប៊ល សូមអញ្ជើញសិស្សានុសិស្ស មាតាបិតា និងសាធារណជន ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី “TGI Open House” ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ ពីការសិក្សា និងចំណង់ចំណូលចិត្ត លើផ្នែកឌីជីថល និងបច្ចេកវិទ្យា។

អ្នកចូលរួមនឹងមានឱកាសស្វែងយល់អំពី៖

• កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្មី និងកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗទៀត

• ឱកាសអាហារូបករណ៍ជាច្រើនកម្រិត រហូតដល់ 100%

សកម្មភាពសិស្ស និងគម្រោងជាក់ស្តែងរបស់សិស្ស វិទ្យាស្ថាន ថាក់ គ្លូប៊ល

កុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងផុតទៅ ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលចូលចិត្តវិស័យបច្ចេកវិទ្យា! ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈការចុះឈ្មោះខាងក្រោម✨

🔗ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ៖ https://bit.ly/tgiopenhouse

📍ទីតាំង៖ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ (Hall A2)

⏰26th September 2023 | 14:00 – 16:00

———————

Are you ready to take your education to the next level and discover your full potential?

TUX Global Institute is pleased to invite students, parents, and the public to participate in our first “TGI Open House” to explore your passions and understand more about what we have to offer.

Participants will get a chance to know about:

• New academic programs & curriculum

• Scholarship opportunities up to 100%

• Student activities & practical projects by TUX Global Institute alumni

Don’t miss out on this awesome opportunity, especially to all tech-savvy. Reserve your spot for FREE and hope to see everyone there! ✨

🔗 Register here: https://bit.ly/tgiopenhouse

📍 Location: The Premier Centre Sen Sok (Hall A2)

⏰ 26th September 2023 | 14:00 – 16:0


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US