កាលពីថ្ងៃទី 11 តុលា 2023 វិទ្យាស្ថាន ថាក់ គ្លូប៊ល បានប្រារព្ធឡើងនូវ “TGI Virtual Sharing Session” ដែលបានចែករំលែកនូវ ព័ត៌មានលម្អិត ស្តីពីអាហារូបករណ៍ និងកម្មវិធីសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន តាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom 💻

សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមឆ្លើយសំណួរកម្សាន្ត ទាក់ទងនឹងវិទ្យាស្ថាន និងមានឱកាសពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ទៅតាមមុខវិជ្ជាដែលគេចាប់អារម្មណ៍។

វិទ្យាស្ថាន ថាក់ គ្លូប៊ល សូមអរគុណដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួម TGI Virtual Information Session និងសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះ អាចជួយដល់សិស្សានុសិស្ស ក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដែលពួកគេពេញចិត្ត❤️

en_US